Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων 2020-21

Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας

Μαθητικοί  Όμιλοι 2020-21

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, νέα γνωστικά αντικείμενα καθώς και λοιπά πεδία (εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.) και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά

- Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει το σχολείο και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες.

- Οι όμιλοι απευθύνονται σε μαθητές μίας ή περισσοτέρων τάξεων και κάθε όμιλος λειτουργεί με ομάδα 10-20 μαθητών.

- Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.

- Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 διδακτικές ώρες ετησίως) και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, είναι δυνατή η υλοποίηση ομίλου (μέρους ή όλου) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο όμιλος υλοποιείται δια ζώσης τηρούνται όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που έχει ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2020-21 στο ΠΣΠΑ είναι οι εξής:

Πρόγραμμα Ομίλων 2020-21

 

Τίτλος

Εκπαιδευτικοί

 

Ημέρα/Ώρα

1

Γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την ιστορία τού Σχολείου μου: Αναζητήσεις στο Ιστορικό Αρχείο τού Π.Σ.Π.Α.

Δουλφής Γεώργιος, Ανδριώτης Νικόλαος

ΠΕ02

ΠΕ02

Παρασκευή 14:00-15:30

Βιβλιοθήκη

2

Δημιουργική έκφραση

Γεωργούδη Κάρεν-Τζίνα

ΠΕ08

Τετάρτη 14:15-15:30

Αίθουσα 17

Λειτουργική Προπόνηση

Παπασπύρου Αγγελική

ΠΕ11

Πέμπτη 13:30-15:00

Αυλή

Λειτουργική Προπόνηση

Γούβαλη Μαρίνα

ΠΕ11

Πέμπτη 14:00-15:30

Αυλή

4

Έκδοση Ηλεκτρονικού περιοδικού, Αναβίωση της Φωνής του Πειραματικού

Κεκροπούλου Μαρία, Κουτσουδάκη Ευαγγελία

ΠΕ02

ΠΕ05

Τρίτη 14.00-15.15

Βιβλιοθήκη

5

Όμιλος Γλώσσας και Πολιτισμού

Μπεκρή Σοφία

ΠΕ02

Τετάρτη 14:00-15:15

Βιβλιοθήκη

6

Το παιχνίδι των πιθανοτήτων και της συνδυαστικής μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής (Εκπαιδευτική Δράση)

Γλένης Σπυρίδων, Χριστιάς Σπυρίδων

ΠΕ03

ΠΕ03

Τρίτη 14:10-15:30

Αίθουσα 7

mathemARTics: Μαθηματικά όργανα και εργαλεία στην υπηρεσία της τέχνης

Ζαφειροπούλου Ελένη

ΠΕ03

Δευτέρα 14:00-15:20

Αίθουσα 1

mathemARTics: Μαθηματικά όργανα και εργαλεία στην υπηρεσία της τέχνης

Κοντογούρη Ευανθία

ΠΕ03

Τρίτη 14:10-15:45

Αίθουσα 1