ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023-24

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Προσέλευση 8:00-8:15
1η  8:15  9:00
2η  9:05  9:50
3η 10:00 10:45
4η 10:55 11:40
5η 11:50 12:30
6η 12:40 13:20
7η 13:25 14:05

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α1 16 Δ1 9
Α1 Γαλλικά Δ1 Γαλλικά
Α2 3 Δ2  13
Α2 Γαλλικά Δ2 Γαλλικά 
Α Γερμανικά 17 Δ Γερμανικά 17
Β1 2 Ε1 7
Β1 Γαλλικά Ε Θετικών 1
Β2 6 Ε1 Γαλλικά
Β2 Γαλλικά Ε2 8
Β Γερμανικά 17 Ε Θετικών 2
Γ1 4 Ε2 Γαλλικά
Γ1 Γαλλικά Ε Γερμανικά 17
Γ2 1 Ε Ανθρωπιστικών 11
Γ2 Γαλλικά ΣΤ1 14
Γ Γερμανικά 17 ΣΤ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΣΤ2 15
ΣΤ Θετικών - Υγείας (Φυσική-Χημεία)
ΣΤ Υγείας (Βιολογία)
ΣΤ Θετικών 12
(Μαθηματικά)
ΣΤ Ανθρωπιστικών Βιβλιοθήκη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ:

1. Απουσίες που οφείλονται σε απεργία των ΜΜΜ: Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 4845/Γ2/15-1-2013, απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα που φοιτούν (Εσπερινά, Μουσικά, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) και οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

2. Απαλλαγή μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών: Σύμφωνα με την αρ. 106646/ΓΔ4/02-09-2022/ΥΠΑΙΘ  (ΦΕΚ 4644/Β/2-9-2022) Υπουργική Απόφαση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου τις προβλεπόμενες αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Υπενθυμίζουμε ότι για τους μαθητές/τριες της Α'Γυμνασίου και της Α'Λυκείου απαιτείται η προσκόμιση στο σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Τα ΑΔΥΜ μπορούν να τα προσκομίσουν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές/τριες τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του σχολείου (μέχρι Παρασκυή 22 Σεπτεμβρίου 2023). Το ΑΔΥΜ μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ ηλεκτρονικά ή έντυπα στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης. Σχετικό ΦΕΚ

4. Απαγόρευση κινητών τηλεφώνων: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου»Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

5. Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024: Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της. Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

6. Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, για το σχολικό έτος 2023- 2024: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.