Σχολικό έτος 2013-14

 

 

Μάθημα:  Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων,  Α΄ Λυκείου.

Θέματα-Ερωτήσεις για τις μαθητικές εργασίες στο Α΄ Τετράμηνο.

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Σχολικό έτος 2013-14
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2013

 

Εργασία στο Μάθημα : ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σε κάθε απάντηση μας, για να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας θα πρέπει να αναφέρουμε 2-3 παραδείγματα ή εφαρμογές από την εμπειρία μας ή τη βιβλιογραφία. Κάθε μαθητής/τρια θα απαντήσει σε μια ερώτηση. (Η ομάδα μαθητών σε δύο ερωτήσεις). Παράδοση εργασίας μέχρι Τετάρτη 11-12-2013.
Η εργασία θα είναι τουλάχιστον 600 λέξεις για την ομάδα.
 
Θέματα - Ερωτήσεις.
 
1.Ποια η σημασία της βιοποικιλότητας; Και ποιες οι αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; Τι ονομάζουμε φέρουσα χωρητικότητα, ή ικανότητα οικοσυστήματος;

2.Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυστήματος;
Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό και με την εξέταση όλων των παραγόντων;

3.Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων;
Η υπερεκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ποιους κινδύνους συνεπάγεται για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή;
Πού πρέπει να αποβλέπει η διαχείριση των φυσικών πόρων;

4. Τι είναι το ενδιαίτημα; Ποια φυτά ή ζώα ονομάζονται ενδημικά;
Πού οφείλεται το φαινόμενο ενδημισμού της ελληνικής πανίδας;
Γιατί τα περισσότερα ζώα της ξηράς είναι ευκίνητα;

5. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η κατανομή και εξάπλωση των φυτικών ειδών οικονομικής σημασίας; Αναφέρετε τουλάχιστον τρεις παράγοντες.
Τι είναι η χλωρίδα των πεδινών εκτάσεων;

6. Αναφέρετε τρεις από τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα.
Τι δικαιολογεί τη μεγάλη ποικιλότητα των ειδών που συνθέτουν την πανίδα της Ελλάδας;

7.Τι είναι το μητρικό υλικό του εδάφους; Τι είναι οι κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης; Ποια είναι η διαφορά ως προς τη δομή μεταξύ αμμωδών και αργιλλωδών εδαφών;

8. Τι είναι η τρύπα του όζοντος; Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μείωση του όζοντος της στρατόσφαιρας για τον άνθρωπο και τη φύση; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ στρατοσφαιρικού και τροποσφαιρικού όζοντος;

9. Αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Τι είναι αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη, και αειφορία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των όρων «βιώσιμη απόδοση» και «περιβαλλοντική υποβάθμιση»
Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων;

10. Τι είναι οι «δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι», οι ανανεώσιμοι ή εξαντλούμενοι πόροι;
Γιατί οι μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν;
Αναφέρετε τέσσερα παραδείγματα δυνητικά ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

11. Με ποιο τρόπο η αειφόρα ανάπτυξη συντελεί στην υποστήριξη της ζωής πάνω στη γη; Τι είναι περιβαλλοντική υποβάθμιση;

12. Τι είναι η αιθαλομίχλη; Ποιος τύπος καπνομίχλης ονομάζεται φωτοχημικός;
Τι περιλαμβάνει η κατηγορία των αιωρούμενων στερεών; Τι είναι η ενεργός οξύτης;
Με ποιους τρόπους η καύση των καυσίμων καταστρέφει τους φυσικούς πόρους;

13. Ποια είναι η άμεση επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον;
Τι είναι η όξινη βροχή; Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

14. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για το πώς η ζοφερή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους φυσικούς πόρους μπορεί να αναστραφεί. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ενός φυσικού πόρου;

15. Τι γνωρίζεται για το ΝΟ2, το CO2 και το CO;
Ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη ζωή μας από τη ρύπανση και τις διάφορες επιβλαβείς ουσίες;
Γιατί έχει ενσωματωθεί στην περιβαλλοντική πολιτική η αρχή «ο Ρυπαίνων Πληρώνει».;

16.Ποιες είναι οι διακρίσεις της χλωρίδας; Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την εξαφάνιση της; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η βιωσιμότητα της χλωρίδας - πανίδας;
Τι είναι η παράκτια χλωρίδα ;

17. Ποιοι οι παράγοντες της εδαφογένεσης; Αναφέρετε δύο από τις αρνητικές συνέπειες της μηχανικής διάβρωσης του εδάφους. Αναπτύξτε πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμιση του επιφανειακού εδάφους.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εδαφικής υποβάθμισης και εδαφικής διάβρωσης;

 

Τα θέματα εργασιών σε αρχείο

 

Εργασίες  Α΄ Τετραμήνου  2013-14  των μαθητών/τριών :

  1. Αλμπάνη Βάλιας-Καραμήτρου Μίνας
  2. Αναστασάκη Ελένης και Μάνου Στέλλας
  3. Διαβάτη Ελπίδας και Νεχωρίτη Κωνσταντίνου
  4. Μίτλεττον Μυρτώ και Στεφανάκου Θεανώ
  5. Παναγόπουλου Δημητρίου-Σκουλούδη Δημητρίου

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep