ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  (2013-2015)

 

Σχολικό έτος 2013-14

Μάθημα:  Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων,  Α΄ Λυκείου.

 

 

Εργασίες  Α΄ Τετραμήνου  2013-14  των μαθητών/τριών :

  1. Αλμπάνη Βάλιας-Καραμήτρου Μίνας

  2. Αναστασάκη Ελένης και Μάνου Στέλλας

  3. Διαβάτη Ελπίδας και Νεχωρίτη Κωνσταντίνου

  4. Μίτλεττον Μυρτώ και Στεφανάκου Θεανώ

  5. Παναγόπουλου Δημητρίου-Σκουλούδη Δημητρίου

 

Θέματα-Ερωτήσεις για τις μαθητικές εργασίες στο Α΄ Τετράμηνο.

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Σχολικό έτος 2013-14
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                  

Εργασία στο Μάθημα : ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σε κάθε απάντηση μας, για να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας θα πρέπει να αναφέρουμε 2-3 παραδείγματα ή εφαρμογές από την εμπειρία μας ή τη βιβλιογραφία. Κάθε μαθητής/τρια θα απαντήσει σε μια ερώτηση. (Η ομάδα μαθητών σε δύο ερωτήσεις). Παράδοση εργασίας μέχρι Τετάρτη 11-12-2013.
Η εργασία θα είναι τουλάχιστον 600 λέξεις για την ομάδα.
 
Θέματα - Ερωτήσεις.
 
Τα θέματα εργασιών σε αρχείο pdf
 
1.Ποια η σημασία της βιοποικιλότητας; Και ποιες οι αιτίες μείωσης της βιοποικιλότητας; Τι ονομάζουμε φέρουσα χωρητικότητα, ή ικανότητα οικοσυστήματος;

2.Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυστήματος;
Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό και με την εξέταση όλων των παραγόντων;

3.Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων;
Η υπερεκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ποιους κινδύνους συνεπάγεται για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή;
Πού πρέπει να αποβλέπει η διαχείριση των φυσικών πόρων;

4. Τι είναι το ενδιαίτημα; Ποια φυτά ή ζώα ονομάζονται ενδημικά;
Πού οφείλεται το φαινόμενο ενδημισμού της ελληνικής πανίδας;
Γιατί τα περισσότερα ζώα της ξηράς είναι ευκίνητα;

5. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η κατανομή και εξάπλωση των φυτικών ειδών οικονομικής σημασίας; Αναφέρετε τουλάχιστον τρεις παράγοντες.
Τι είναι η χλωρίδα των πεδινών εκτάσεων;

6. Αναφέρετε τρεις από τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα.
Τι δικαιολογεί τη μεγάλη ποικιλότητα των ειδών που συνθέτουν την πανίδα της Ελλάδας;

7.Τι είναι το μητρικό υλικό του εδάφους; Τι είναι οι κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης; Ποια είναι η διαφορά ως προς τη δομή μεταξύ αμμωδών και αργιλλωδών εδαφών;

8. Τι είναι η τρύπα του όζοντος; Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μείωση του όζοντος της στρατόσφαιρας για τον άνθρωπο και τη φύση; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ στρατοσφαιρικού και τροποσφαιρικού όζοντος;

9. Αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Τι είναι αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη, και αειφορία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των όρων «βιώσιμη απόδοση» και «περιβαλλοντική υποβάθμιση»
Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων;

10. Τι είναι οι «δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι», οι ανανεώσιμοι ή εξαντλούμενοι πόροι;
Γιατί οι μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν;
Αναφέρετε τέσσερα παραδείγματα δυνητικά ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

11. Με ποιο τρόπο η αειφόρα ανάπτυξη συντελεί στην υποστήριξη της ζωής πάνω στη γη; Τι είναι περιβαλλοντική υποβάθμιση;

12. Τι είναι η αιθαλομίχλη; Ποιος τύπος καπνομίχλης ονομάζεται φωτοχημικός;
Τι περιλαμβάνει η κατηγορία των αιωρούμενων στερεών; Τι είναι η ενεργός οξύτης;
Με ποιους τρόπους η καύση των καυσίμων καταστρέφει τους φυσικούς πόρους;

13. Ποια είναι η άμεση επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον;
Τι είναι η όξινη βροχή; Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

14. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για το πώς η ζοφερή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους φυσικούς πόρους μπορεί να αναστραφεί. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ενός φυσικού πόρου;

15. Τι γνωρίζεται για το ΝΟ2, το CO2 και το CO;
Ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη ζωή μας από τη ρύπανση και τις διάφορες επιβλαβείς ουσίες;
Γιατί έχει ενσωματωθεί στην περιβαλλοντική πολιτική η αρχή «ο Ρυπαίνων Πληρώνει».;

16.Ποιες είναι οι διακρίσεις της χλωρίδας; Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την εξαφάνιση της; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η βιωσιμότητα της χλωρίδας - πανίδας;
Τι είναι η παράκτια χλωρίδα ;

17. Ποιοι οι παράγοντες της εδαφογένεσης; Αναφέρετε δύο από τις αρνητικές συνέπειες της μηχανικής διάβρωσης του εδάφους. Αναπτύξτε πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμιση του επιφανειακού εδάφους.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εδαφικής υποβάθμισης και εδαφικής διάβρωσης;

 


 Συμμετοχή του ΠΠΣΠΑ στην 5η Μαθηματική Εβδομάδα 27-31 Μαρτίου 2013

Το ΠΠΣΠΑ έλαβε μέρος στην 5η Μαθηματική Εβδομάδα που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα της Κεντρικής Μακεδονίας από τις 27-31 Μαρτίου 2013. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, Πετρέσκου Θεόδωρο και Κεκροπούλου Μαρία, και τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, Πετρόγγονα Ευάγγελο και Ξενάκη Φώτιο. Οι τελευταίοι παρουσίασαν την Τετάρτη 27 Μαρτίου, στις 12.00 π.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο της HELLEXPO της Θεσσαλονίκης την Ερευνητική Εργασία, που εκπόνησαν πέρυσι με τίτλο «Μαθηματικά και Πολιτισμός» και έκαναν μία αναφορά στη φετινή τους Ερευνητική Εργασία, η οποία περιελάμβανε την προσομοίωση λειτουργίας του μηχανισμού των Αντικυθήρων και τα μαθηματικά μοντέλα στην Πληθυσμιακή Oικολογία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Αλμπάνη Βάλιας-Καραμήτρου Μίνας,Αναστασάκη Ελένης και Μάνου Στέλλας,Διαβάτη Ελπίδας και Νεχωρίτη Κωνσταντίνου,Μίτλεττον Μυρτώ και Στεφανάκου Θεανώ,Παναγόπουλου Δημητρίου-Σκουλούδη Δημητρίου