Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων 2023-24

Όμιλοι δημιουργικότητας και καινοτομίας

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, νέα γνωστικά αντικείμενα καθώς και λοιπά πεδία (εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.) και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει το σχολείο και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες.

Οι όμιλοι απευθύνονται σε μαθητές μίας ή περισσοτέρων τάξεων και κάθε όμιλος λειτουργεί με ομάδα 10-20 μαθητών.

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε τρεις (3) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 διδακτικές ώρες ετησίως) και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-24 στο ΠΣΠΑ παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

Η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου ορίζεται την εβδομάδα από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου.